terug naar de tijdlijn

Europese betekenis van de Boschplaat

Jan Willem Sneep, voorzitter van de expertgroep Raad van Europa en Europees Diploma, vertelt meer over het ontvangen en behouden van de status Europees Natuurgebied, zoals de Boschplaat in 1970 bemachtigde. Europa telt 73 natuurgebieden met dit diploma, waaronder vier in Nederland. Het wordt, volgens een strikte procedure, toegekend aan natuurgebieden die:

 • wettelijk beschermd zijn;
 • ecologisch, historisch, wetenschappelijk en cultureel belangrijk zijn;
 • van bijzondere betekenis voor Europa zijn;
 • een voorbeeld zijn van effectief en duurzaam beheer;
 • in bezit zijn van een geldig beheerplan.

Periodieke verlenging. De toekenning geldt in eerste instantie voor 5 jaar en vervolgens voor 10 jaar. Het gebied wordt op die momenten door een expert bezocht. Tussentijds volgen jaarlijkse rapportages. Om het Europees Diploma te kunnen behouden, dienen ten minste de oorspronkelijke bijzondere natuurwaarden gewaarborgd te blijven. Voor de Boschplaat zijn dit:

 • eeuwenoud, dynamisch kustlandschap;
 • onderdeel Waddenzeegebied;
 • gevarieerde ecologische structuur en divers kustlandschap; duinen, natuurlijk duinbos (Berkenvallei), zandbanken, slenken, kale wadplaten, ruigte en uitgestrekte kwelders
 • broedplaats voor 60-70 vogelsoorten (waaronder meeuwen, lepelaars, plevieren en sterns);
 • pleisterplaats voor 80.000 – 100.000 trekvogels (circa 70 soorten);
 • aanwezigheid zeehonden;
 • aanwezigheid dagvlinders (43 soorten) en micro- en nachtvlinders (600 soorten);
 • 400 verschillende plantensoorten (w.o. zeekraal, lamsoor en zeeaster)  .

Aandachtspunten. Wil de Boschplaat haaar status behouden, dan vragen de volgende punten aandacht:

 • de klimaatveranderingen (waterspiegelstijging);
 • invasieve alien species (aanpassing beheer; EU regelgeving);
 • impact milieu en omgeving,(zoals gas- en olieboringen, landbouw, visserij, toerisme);
 • innovatie in beheermethoden (dynamisch kust- en duinbeheer);
 • actieve en intensieve(re) deelname lokale samenleving.

 Uitgelicht:

Boschplaat en EuropaDeel deze pagina: