terug naar de tijdlijn

De wereld van washovers

Hoogleraar kustmorfologie Piet Hoekstra, van de Universiteit van Utrecht, gaat in zijn presentatie in op het fenomeen washover en welke betekenis dit, al dan niet geforceerde, proces kan hebben op natuurontwikkeling en de compensatie van de zeespiegelstijging. Hij start zijn presentatie, gelardeerd met veel (meet)gegevens en tabellen, met het verklaren van het onderscheid tussen overwash en washover. Een overwash is de niet terugkerende overspoeling van een strandkam of duin. Een washover is hiervan het resultaat daarvan; het achterblijvende sediment en de veranderende bodemstructuur.

Stabiel. Vervolgens maakte hij een uitstapje naar de Verenigde Staten waar langwerpige, voor de oostkust liggende, barriereilanden door washovers en doorbraken gestaag richting de kuststrook opschuiven. Iets dat op het Nederlandse wad, met haar getijdensysteem en (relatief) stabiele zeegaten, niet zal gebeuren. Even stabiel is de situatie op de Boschplaat dankzij de stuifdijk, meent Hoekstra die met zijn team het gedrag en de invloed van washovers onderzoekt, onder andere op Schiermonnikoog. “Stuifdijken verstoren dynamische processen.” Het kan ook anders, laat hij zien met een foto van een duininkeping op de noordwest kust van Terschelling. Deze zorgt voor de aanvoer van kalkrijk zand waardoor de biotoop verjongt en er parboolduinen ontstaan.

Washover(s). Washovers kunnen op de Boschplaat zorgen voor meer biodiversiteit, het ontstaan van meerdere milieus naast elkaar én voor de noodzakelijke ophoging door sedimentafzetting. Laatste is welkom als de zeespiegel blijft stijgen en grote delen van de Boschplaat onder water komen te liggen. Hoekstra illustreert dit met een plaatje (zie fig.) waarop de gevolgen zichtbaar worden als de zeespiegel in 2100 één meter is gestegen, zonder dat er rekening wordt gehouden met bodemdaling en afzetting van sediment. Vervolgens gaat hij nog uitgebreid in op het onderzoek, met name op de Schiermonnikoog en Rottumeroog, waarin onder meer wordt gekeken naar de sedimentafzetting bij verschillende waterstanden, stromingen, golfhoogtes en -interferenties. Meer hierover vindt u in de presentatie.

 Uitgelicht:

WashoversDeel deze pagina: